Commit 77948d9c authored by arjuvi's avatar arjuvi
Browse files

unohtui import re

parent ac856798
......@@ -9,7 +9,7 @@ def check_utf8(s, oikea, makspisteet, binary=False):
:return: tehtävästä saadut pisteet, virheet (tai "" jos oikein)
'''
#print(oikea)
#s = s.replace(" ", "").replace("\n", "") # Strip if someone give eg '10101110 10110101'
# s = s.replace(" ", "").replace("\n", "") # Strip if someone give eg '10101110 10110101'
s = re.sub(r'\s+', '', s) # remove (all) (white)spaces
palaute_viesti = ""
......@@ -40,6 +40,7 @@ def check_utf8(s, oikea, makspisteet, binary=False):
if __name__ == '__main__':
import sys
import re
try:
p,v = check_utf8(open(sys.argv[1], 'r').read(), sys.argv[2], float(sys.argv[3]))
#except FileNotFoundError: # voidaan käyttää myös tekstin tarkastamiseen, jolloin oikea vastaus annetaan binäärisenä ja parametrien järjestystä muutetaan
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment